ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ตระหนักและมุ่งเน้นถึงความสำคัญในการผลิตวิศวกรไฟฟ้า ให้เป็นทั้งคนเก่ง มีความสามารถในวิชาชีพของตัวเอง และเป็นคนดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ดังนั้นนักศึกษาที่เรียนที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จะต้องเรียนร่วมกันไปกับการทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มทักษะชีวิตให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น และสามารถจบออกไปเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ เพราะไฟฟ้าเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต

การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) และอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต( อส.บ.)

ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม

ผ่านการเห็นชอบ การรับรอง และการรับทราบ จากสภามหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา