ชื่อ – นามสกุล

Profile & Portfolio (click ที่รูป) ตำแหน่ง

ผศ.ดร.ยงยุทธ   นาราษฎร์

  รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

และ ประธานกรรมการหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

อาจารย์ปิติกันต์  รักราชการ

ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

และ กรรมการหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

ผศ.ดร.ทัศนัย พลอยสุวรรณ

  กรรมการหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

อาจารย์คัมภีร์ ธิราวิทย์

กรรมการหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

อาจารย์สุดาพร อร่ามรุณ

กรรมการหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

 ผศ.วิภาวัลย์ นาคทรัพย์

เลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

และ ประธานกรรมการหลักสูตร

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

ผศ.ไวยพจน์ ศุภบวรเสถียร

กรรมการหลักสูตร

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

ผศ.พกิจ สุวัตถิ์

กรรมการหลักสูตร

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

 อาจารย์โตมร สุนทรนภา

กรรมการหลักสูตร

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

อาจารย์สิทธิพร เพ็ชรกิจ

  กรรมการหลักสูตร

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

อาจารย์จุระ ฮ่านต่ำ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตและ

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

 

อาจารย์จักรกฤษณ์ จันทร์เขียว

อาจารย์ประจำหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตและ

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

อาจารย์สันติสุข สว่างกล้า

  อาจารย์ประจำหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตและ

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

เจ้าหน้าที่ประจำ

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

นางสาวกัญญา นิศวอนุตรพันธ์

   เลขานุการภาควิชา

นายชูชาติ  เส้งเอียด

เจ้าหน้าที่