ทุน กยศ.
เป็นผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (สามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์ กยศ.
http://www.studentloan.or.th/loan-kys.php#11)

ทุนการศึกษาโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  มีผลการเรียน
ได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ตำกว่า 3.00 และมีความประพฤติเรียบร้อย

ทุนอุดหนุนการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้ผู้ได้รับการกู้ต่อเนื่องจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาลต่อจากสถาบันการศึกษาเดิม

ทุนกีฬาช้างเผือกสยาม
สำหรับผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาจะได้รับทุนสนับสนุนค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร

ทุนนาฎศิลป์ ดนตรีและเชียร์ลีดเดอร์
สำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านนี้ โดยมอบทุนการศึกษาปีการศึกษาละ 8,000 บาท ตลอดหลักสูตร

ทุนบุตรศิษย์เก่าและบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยสยาม
เป็นทุนที่สนับสนุนค่าหน่วยกิตปีการศึกษาแรกที่เข้ามหาวิทยาลัยสยาม 5,000 บาท

ทุนการศึกษาพี่น้องมหาวิทยาลัยสยาม
มีพี่หรือน้องที่มีบิดาหรือมารดาโดยกำเนิดคนเดียวกันกำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยสยาม  หรือสำเร็จการศึกษาไปแล้วไม่เกิน 5 ปี  เป็นทุนที่สนับสนุนค่าหน่วยกิตในปีการศึกษาแรกที่เข้ามหาวิทยาลัยสยาม 3,000 บาท

ทุนการศึกษาสถาบันและองค์กรในเครือข่ายมหาวิทยาลัยสยาม
ทุนการศึกษาที่จะได้รับเป็นทุนที่สนับสนุนค่าหน่วยกิตในปีการศึกษาแรกที่เข้ามหาวิทยาลัยสยาม 2,500 บาท

ทุนเรียนดี
นักศึกษาที่ทำเรื่องขอทุนต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00 และไม่มีผลการเรียนในระดับ F ในระหว่างที่ได้รับทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
–  ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์
–  ทุนเรียนดีและมีความประพฤติเรียบร้อย
–  ทุนส่งเสริมการศึกษา
–  ทุนฉุกเฉิน