รายชื่อบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ / นานาชาติ ในปีการศึกษา 2556 – 2559

ลำดับ บทความ ชื่ออาจารย์ผู้วิจัย ในการประชุมวิชาการ ผู้จัดการประชุม วัน-เดือน-ปี
1 Analysis of Soft-Switching Boost DC-DC Converter Using a Single Switch ผศ. ดร. ยงยุทธ  นาราษฎร์ การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ ๓๖ (EECON-36) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 11-13 ธันวาคม 2556
2 Forecasting Peak Electricity Demand of Electricity Generating Authority of Thailand by Gaussian Process ดร. ทัศนัย  พลอยสุวรรณ การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ ๓๖ (EECON-36) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 11-13 ธันวาคม 2556
3 เครื่องประจุแบตเตอรี่ควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ ผศ.ไวยพจน์  ศุภบวรเสถียร และ ผศ.วิภาวัลย์  นาคทรัพย์ การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน 6-7 ธันวาคม 2556
4 การพัฒนาหน่วยควบคุมขนาดพกพาสำหรับหุ่นยนต์กู้ภัยโดยใช้ Chronos-eZ430 อ.ขวัญชัย  กังเจริญ อ.สันติสุข  สว่างกล้า และ อ.ตะวัน  ภูรัต การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน 6-7 ธันวาคม 2556
5 Peak Load Forecasting of Electricity Generating Authority of Thailand by Gaussian Process ดร. ทัศนัย  พลอยสุวรรณ iEECON 2014 สมาคมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (EEAAT) 19-21 มีนาคม 2557
6 Long term Peak Load Forecasting In Thailand Using Multiple Kernel Gaussian Process ดร. ทัศนัย  พลอยสุวรรณ ECTI-CON 2014 ECTI May 14-17, 2014
7 เครื่องปิ้งเอนกประสงค์ควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ ผศ.ไวยพจน์  ศุภบวรเสถียร และ ผศ.วิภาวัลย์  นาคทรัพย์ ECTI-CARD 2014 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ 21-23 พฤษภาคม 2557
8 เครื่องบันทึกกำลังไฟฟ้าสิ้นเปลืองควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีการจัดการข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ผศ.ไวยพจน์  ศุภบวรเสถียร และ ผศ.วิภาวัลย์  นาคทรัพย์ การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า EENET 2014 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย 26-28 มีนาคม 2557
9 การออกแบบเคอร์เนลผสมสำหรับเรียนรู้แพท เทิร์นและพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดระยะยาว ดร.ทัศนัย  พลอยสุวรรณ และ ผศ. ดร. ยงยุทธ  นาราษฎร์ การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า EENET 2014 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย 26-28 มีนาคม 2557
10 โปรแกรมต้นแบบสำหรับการค้นหาภาษามือไทยบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ อ.พกิจ  สุวัตถิ์ อ. นลินรัตน์ วิศวกิตติ ดร.กาญจนา ศิลาวราเวทย์ และ ผศ.วิภาวัลย์  นาคทรัพย์ การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า EENET 2014 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย 26-28 มีนาคม 2557
11 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดเพื่อบริหารจัดการการสวัสดิการอาหารกลางวันในอุตสาหกรรมการผลิต: กรณีศึกษา บริษัททีเคเอส เทคโนโลยี จำกัด มหาชน อ. นลินรัตน์  วิศวกิตติ และ อ.พกิจ  สุวัตถิ์ การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า EENET 2014 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย 26-28 มีนาคม 2557
12 การออกแบบและสร้างเครื่องปิ้งย่างเอนกประสงค์ อ.สันติสุข  สว่างกล้า และ อ.จุระ  ฮ่านต่ำ การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า EENET 2014 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย 26-28 มีนาคม 2557
13 การพัฒนาหน่วยประมวลผลสำหรับหุ่นยนต์กู้ภัยโดยใช้เวียอีไอทีเอ็กซ์ สามพัน อ.ขวัญชัย  กังเจริญ
และ อ.สันติสุข  สว่างกล้า
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า EENET 2014 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย 26-28 มีนาคม 2557
14 การขยายช่องว่างอากาศระหว่างตัวรถและรางเดินรถสำหรับรถไฟความเร็วสูงชนิดมอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้าเชิงเส้นด้านเดียวแบบขดลวดผสม อ.จักร กฤษณ์  จันทร์เขียว และผศ.ดร.อาทิตย์  โสตรโยม การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า EENET 2014 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย 26-28 มีนาคม 2557
15 เครื่องผลิตก๊าซโอโซนแบบแรงดันไฟฟ้าสูง ความถี่สูง กำลังไฟฟ้าต่ำ โดยใช้พลังงานลมเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้า อ.สุดาพร   อร่ามรุณ การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า EENET 2014 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย 26-28 มีนาคม 2557
16 เรโซแนนท์เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์ที่มีค่าอินพุทเพาเวอร์แฟกเตอร์สูงควบคุมด้วยการเลื่อนเฟส ผศ. ดร. ยงยุทธ  นาราษฎร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 30 พฤษภาคม 2557
17 การออกแบบและสร้างเครื่องเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ผศ.ไวยพจน์ ศุภบวรเสถียร และ ผศ.วิภาวัลย์  นาคทรัพย์ การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 30 พฤษภาคม 2557
18 การปรับปรุงอัตราขยายแบนด์วิธในวงจรขยายแบบคลาสโคดที่ใช้ทรานซิสเตอร์ อ. ปิติกันต์  รักราชการ การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 30 พฤษภาคม 2557
19 การออกแบบและสร้างป้ายบอกทางหนีไฟโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ อ. สันติสุข   สว่างกล้า การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 30 พฤษภาคม 2557
20 Spectral Mixture Kernel for Pattern Discovery and Time Series Forecasting of Electricity Peak Load ดร.ทัศนัย พลอยสุวรรณ TENCON 2014 TENCON 22 – 25 ตุลาคม 2557
21 Hybrid-Type Railway System Applicable to Both the High Speed Train Driven by Rotary Motor and that Driven by Single-Sided Short Primary Linear Induction Motor: An Engineering Model Useful for Planning and Making Decision in the High Cost Railway System Transportation Project ผศ.ดร.อาทิตย์ โสตรโยม และ อ.จักรกฤษณ์ จันทร์เขียว การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ ๓๗ (EECON-37) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19 – 21 พฤศจิกายน 2557
22 Analysis of Circuit Operation of a Soft-Switching Quadratic Boost  Converter ผศ.ดร.ยงยุทธ  นาราษฎร์ การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ ๓๗ (EECON-37) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19 – 21 พฤศจิกายน 2557
23 Instrumentation Amplifier Based on Current Controlled Current Conveyor ผศ.วิภาวัลย์  นาคทรัพย์ ผศ.ไวยพจน์  ศุภบวรเสถียร พกิจ  สุวัตถิ์ และ นลินรัตน์  วิศวกิตติ การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ ๓๗ (EECON-37) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19 – 21 พฤศจิกายน 2557
24 Power Line Interference Removal from ECG signal by Interference Gaussian Process Kernel ดร.ทัศนัย พลอยสุวรรณ การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ ๓๗ (EECON-37) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19 – 21 พฤศจิกายน 2557
25 Design of Kernel Function for Forecasting Long-Term Peak Load Demand by Gaussian Process ดร.ทัศนัย พลอยสุวรรณ การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ ๓๗ (EECON-37) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19 – 21 พฤศจิกายน 2557
26 ECG Compression and Reconstruction using Spectral Mixture Gaussian Kernel ดร.ทัศนัย พลอยสุวรรณ การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ ๓๗ (EECON-37) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19 – 21 พฤศจิกายน 2557
27 A Development of Musical Instrument Sound Learning Program for The Blind อ. นลินรัตน์  วิศวกิตติ  อ.พกิจ  สุวัตถิ์ และผศ.วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 8-9 ธันวาคม 2557
28 การสร้างเครื่องควบคุมวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ควบคุมโดยพีแอลซี ผศ.ไวยพจน์ ศุภบวรเสถียร และ ผศ.วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 8-9 ธันวาคม 2557
29 Time Series Pattern Learning and Forecasting for Long-Term Peak Electricity by Spectral Mixture Gaussian Process ดร.ทัศนัย พลอยสุวรรณ IEECON-2015 สมาคมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (EEAAT) 18 – 20 มีนาคม  2558
30 โปรแกรมต้นแบบสำหรับฝึกทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษามือไทยบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ อ. นลินรัตน์  วิศวกิตติ  และ อ.พกิจ  สุวัตถิ์ การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า EENET 2015 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ 27-29 พฤษภาคม 2558
31 การออกแบบเคอร์เนลฟังก์ชั่นเพื่อการพยากรณ์ค่าความต้องการไฟฟ้าสูงสุด ดร.ทัศนัย พลอยสุวรรณและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  ยงยุทธ  นาราษฎร์ การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า EENET 2015 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ 27-29 พฤษภาคม 2558
32 การวิเคราะห์ความถี่สวิทชิ่งในสภาวะ ZVS และ NON-ZVS ของอินเวอร์เตอร์เรโซแนนท์อนุกรมที่ควบคุมด้วยการตัดออกแรงดันแบบไม่สมมาตรโดยคำนึงถึงผลของตัวเก็บประจุเดรน-ซอร์สของมอสเฟท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  ยงยุทธ  นาราษฎร์ การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า EENET 2015 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ 27-29 พฤษภาคม 2558
33 การออกแบบและสร้างชุดสาธิตการควบคุมมอเตอร์ 3 เฟสด้วยพีแอลซี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวยพจน์  ศุภบวรเสถียร
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวัลย์  นาคทรัพย์
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า EENET 2015 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ 27-29 พฤษภาคม 2558
34 วงจรตัวควบคุมพีไอดีเอโหมดแรงดันโดยใช้ CFOAs ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวัลย์  นาคทรัพย์
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวยพจน์ ศุภบวรเสถียร
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า EENET 2015 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ 27-29 พฤษภาคม 2558
35 การออกแบบและจำลองการทำงานของตัวต้านทานที่จำค่าได้
(เมมริสเตอร์) ชนิดไม่เป็นเชิงเส้น
อาจารย์ปิติกันต์  รักราชการ การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า EENET 2015 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ 27-29 พฤษภาคม 2558
36 ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยโทรศัพท์มือถือแบบมีเสียงตอบรับ อาจารย์สันติสุข  สว่างกล้า การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า EENET 2015 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ 27-29 พฤษภาคม 2558
37 Kernel Modeling on Gaussian Process to Eliminate Power Line Interference for ECG Signal ดร.ทัศนัย พลอยสุวรรณ ECTI – CON 2015 ECTI 24-27 มิถุนายน 2558
38 การปรับปรุงระบบการฉีดพ่นไอน้ำของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม อาจารย์สันติสุข สว่างกล้า การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 24 กรกฏาคม 2558
39 ระบบรักษาความปลอดภัยในบ้านแจ้งผ่านมือถือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวยพจน์  ศุภบวรเสถียร การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 24 กรกฏาคม 2558
40 โปรแกรมต้นแบบสำหรับสืบค้นคำศัพท์ภาษาเมียนมาร์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ อ. นลินรัตน์ วิศวกิตติ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พกิจ สุวัตถิ์ การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า EENET 2016 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ 25-27 พฤษภาคม 2559
41 การพยากรณ์พฤติกรรมราคาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวโดยกระบวนการเกาส์เซียน
และกระบวนการย้อนกลับเข้าหาค่าเฉลี่ย
ดร.ทัศนัย พลอยสุวรรณและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า EENET 2016 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ 25-27 พฤษภาคม 2559
42 การออกแบบและสร้างเครื่องวิเคราะห์อิมพิแดนซ์โดยใช้วงจรรวมสำเร็จรูป อ.ปิติกันต์ รักราชการ การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า EENET 2016 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ 25-27 พฤษภาคม 2559
43 การออกแบบและสร้างเครื่องปิ้งอเนกประสงค์ควบคุมโดยพีแอลซี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวยพจน์ ศุภบวรเสถียร
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวัลย์ นาคทรัพย์
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า EENET 2016 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ 25-27 พฤษภาคม 2559
44 ห้องทำความเย็นโดยใช้โมดูลไฟฟ้าพลังความร้อน อ.สันติสุข สว่างกล้า การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า EENET 2016 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ 25-27 พฤษภาคม 2559
45 การวิเคราะห์กลยุทธ์การซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับระบบการซื้อขายอัตโนมัติด้วย MQL4 อ.โตมร  สุนทรนภา การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ ๓๙ (EECON-39) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2-4 พฤศจิกายน 2559
46 เกมต้นแบบการเรียนรู้พันธ์ุปลาตามแนวปะการังไทย อ. นลินรัตน์ วิศวกิตติ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พกิจ สุวัตถิ์ การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 8-9 ธันวาคม 2559
47 PIDA Controller Realized on Commercial IC Current Feedback Operational Amplifiers ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ International MultiConference of Engineers and
Computer Scientists 2017
IMECS March 15 – 17, 2017
48 Optimal Scheduling of Variable Speed Pumps in Mahasawat Water Distribution Pumping Station อ.โตมร  สุนทรนภา The  2017 International Electrical Engineering Congress iEEcon 2017 March 8 – 10, 2017
49 การออกแบบและควบคุมวงจรรวมสังเคราะห์ความถี่
โดยใช้อาดูดิโน่และโปรแกรม LabVIEW
อาจารย์ปิติกันต์  รักราชการ การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า EENET 2017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 2-4 พฤษภาคม 2560
50 เครื่องผลิตฝอยทองควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ อ.สันติสุข สว่างกล้า และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวยพจน์ ศุภบวรเสถียร การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า EENET 2017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 2-4 พฤษภาคม 2560
51 การปรับปรุงความแม่นยำสำหรับระบบการซื้อขายอัตโนมัติด้วยการกำหนดราคาเริ่มต้น อ.โตมร สุนทรนภา การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า EENET 2017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 2-4 พฤษภาคม 2560
52 เทคนิคในการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงพิสัยขอบเขตจำกัดโดยการใช้กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงแบบขยาย
ระยะทางร่วมกับตัวคูณลำดับเรขาคณิตเพื่อทำการแก้ปัญหากำไรติดลบ
อ.โตมร สุนทรนภา การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า EENET 2017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 2-4 พฤษภาคม 2560
53 ระบบซือขายคู่สกุลเงินตราต่างประเทศอัตโนมัติโดยใช้เส้นแนวโน้มเคอร์เนลในกระบวนการเกาส์เซ’ียน ผศ.ดร.ทัศนัย พลอยสุวรรณ การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า EENET 2017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 2-4 พฤษภาคม 2560
54 การออกแบบและสร้างตัวควบคุมระบบสุญญากาศให้กับเครื่องฉีดอลูมิเนียมโดยพีแอลซี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวยพจน์ ศุภบวรเสถียร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ และ อ.สันติสุข สว่างกล้า
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า EENET 2017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 2-4 พฤษภาคม 2560
55 ระบบบันไดกำลังไฟฟ้าต่อหน่วยสำหรับการอนุรักษ์พลังงานเครื่องสูบน้ำแบบปรับความเร็วรอบได้โดยการบูรณาการกฎความสัมพันธ์เข้ากับระเบียบวิธีกำลังสองน้อยที่สุด อ.โตมร สุนทรนภา การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 13

E-NETT13

ทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560
56  Gaussian Process Kernel Crossover for Automated Forex Trading System  ผศ.ดร.ทัศนัย พลอยสุวรรณ  IEEE ECTI-CON 2017  ECTI  27-30 June 2017
57 การออกแบบและสร้างเครื่องผสมของเหลวควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ อ.สันติสุข   สว่างกล้า   และ ผศ.ไวยพจน์   ศุภบวรเสถียร ECTI-CARD 2017 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ การทางพิเศษแห่งประเทศไทยและสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมและสารสนเทศประเทศไทย 26  – 28 กรกฏาคม 2560
58 Gaussian Process Kernel Crossover for Automated Forex Trading System ผศ.ไวยพจน์   ศุภบวรเสถียร ผศ.วิภาวัลย์   นาคทรัพย์  และ อ.สันติสุข   สว่างกล้า ECTI-CARD 2017 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ การทางพิเศษแห่งประเทศไทยและสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมและสารสนเทศประเทศไทย 26  – 28 กรกฏาคม 2560
59 Utilization of MLP and Linear Regression Methods to Build a Reliable Energy Baseline for Self-benchmarking Evaluation อ.โตมร สุนทรนภา 2017 4th International Conference on Power and Energy Systems Engineering, CPESE 2017, Berlin, Germany CPESE 2017 25-29 September 2017
60 การประมาณข้อมูลฐานพลังงานอ้างอิงที่น่าเชื่อถือสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมในช่วงขยายขนาดกำลังการผลิต
โดยวิธีการถดถอยของกระบวนการเกาส์เซี่ยน
อ.โตมร สุนทรนภา การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ ๔๐ (EECON-40) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ 15-17 พฤศจิกายน 2560
61 การออกแบบวงจรหารเลขโดยใช้ลอจิกเกท อ.สิทธิพร เพ็ชรกิจ และ อ.คัมภีร์ ธิราวิทย์ การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 7-8 ธันวาคม 2560