ลำดับไฟล์และชื่อไฟล์สำหรับการ Upload และการทำรายงาน สหกิจศึกษา

ลำดับที่ เนื้อหา ชื่อไฟล์ (ใช้กับไฟล์ .doc และไฟล์ .pdf ) หมายเหตุ
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.)

คลิกเพื่อดาวน์โหลดตัวอย่าง

01_cov รวมปกนอกปกใน

ให้อยู่ในไฟล์เดียวกัน

2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดตัวอย่าง

02_app รวมใบลายเซ็นต์และจดหมายนำส่งรายงาน

ให้อยู่ในไฟล์เดียวกัน

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

คลิกเพื่อดาวน์โหลดตัวอย่าง

03_abs รวมบทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

ให้อยู่ในไฟล์เดียวกัน

4 กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี)

คลิกเพื่อดาวน์โหลดตัวอย่าง

04_ack
5 สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี)

คลิกเพื่อดาวน์โหลดตัวอย่าง

05_tbc
6 บทที่ 1

คลิกเพื่อดาวน์โหลดตัวอย่าง

06_ch1
7 บทที่ 2 07_ch2
8 บทที่ 3 08_ch3
9 บทที่ 4 09_ch4
10 บทที่ 5 10_ch5
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง)

คลิกเพื่อดาวน์โหลดตัวอย่าง

11_ref
12 ภาคผนวก 12_app
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี)

คลิกเพื่อดาวน์โหลดตัวอย่าง

13_vit

  การแต่งกายและขั้นตอนการสอบสหกิจศึกษา

1. การแต่งกายสำหรับนักศึกษาผู้ชาย ให้ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาว กางเกงทรงธรรมดาสีดำ ไม่ต้องผูกเน็คไทด์  (ห้ามใส่กางเกงยีนส์) ส่วนนักศึกษาผู้หญิงให้ใส่ชุดนักศึกษาให้เรียบร้อย
2. การนำเสนอ (Present)  ของนักศึกษาให้ใช้โปรแกรม Power Point  โดยกำหนดให้แต่ละกลุ่มใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที  และนักศึกษาแต่ละกลุ่มที่มีรายชื่ออยู่ในห้องนำเสนอนั้น ๆ จะต้องเข้าร่วมฟังการนำเสนอของทุก ๆ กลุ่ม (ช่วงเวลาในการนำเสนอจะใช้วิธีการจับฉลาก)
3. หากนักศึกษาสอบเสร็จแล้ว ตัวเล่มรายงานที่มีการแก้ไขให้นักศึกษานำไปแก้ไขให้เสร็จเรียบร้อย แล้วกลับมาให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูอีกครั้ง ก่อนที่จะเข้าเล่มเป็นปกพลาสติกสีขาว จำนวน 2 เล่ม และบทคัดย่อสหกิจ (Index) จำนวน 2 ชุด (ส่วนเอกสารการจัดทำโครงงานสหกิจศึกษาทั้งหมดให้นักศึกษาบันทึกลงแฟลชไดร์ฟ ในแต่ละกลุ่ม) ในหัวข้อนี้ เมื่อสอบเสร็จ อาจารย์จะชี้แจงให้นักศึกษารับทราบอีกครั้ง


การจัดเตรียมเอกสารสำหรับส่งสหกิจและภาควิชาฯ

1. เล่มรายงาน “รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา” จำนวน 2 เล่ม เป็นรายงานตามหัวข้อทั้ง 13 หัวข้อรายงานดังตารางด้านบน ที่ผ่านการตรวจสอบด้วยโปรแกรม Turnitin และ ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการสอบโครงงานและผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษาเรียบร้อยแล้ว

2. แผ่น CD บันทึกข้อมูลรายงานแยกเป็นโฟลเดอร์ Word และ PDF ตามหัวข้อทั้ง 13 หัวข้อรายงานดังตารางด้านบน นอกจากนั้นแล้วให้บันทึกไฟล์ที่เกี่ยวข้องอีก 6  ไฟล์ลงใน CD ด้วย

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องทั้ง 6  ไฟล์ ได้แก่

ลำดับที่ เนื้อหา ชื่อไฟล์
1. ไฟล์ที่ใช้ในการสอบโครงงาน แต่ให้บันทึกเป็นแบบ PDF 14_present.pdf
2. ไฟล์รายงานที่ทำในรูปแบบบทความวิชาการ บันทึกเป็นแบบ Word 15_Poster.doc
3. ไฟล์รายงานที่ทำในรูปแบบบทความวิชาการ บันทึกเป็นแบบ  PDF 16_Poster.pdf
4. ไฟล์วิดีโอการสัมภาษณ์ตัวแทนจากสถานประกอบการ 17_video (นามสกุลของไฟล์ใช้ตามอุปกรณ์บันทึกการสัมภาษณ์)
5. ไฟล์บทคัดย่อสหกิจตามแบบที่ภาควิชาฯกำหนด

(คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่างไฟล์)

18_index.doc
6. ไฟล์รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาแบบรวมเล่ม บันทึกในแบบ PDF ไฟล์ (แบบที่ใช้ในการตรวจสอบด้วยโปรแกรม Turnitin) 19_pdfall.pdf

  3. แบบประเมินและแบบสอบถามที่นักศึกษาได้รับในวันสอบสหกิจศึกษาและภายหลังการสอบประกอบด้วย COOP 04 -01,02,03,04,05  COOP 05-01(ส่งสหกิจ) และแบบสำรวจข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรฯ จาก ภาควิชาฯ (ส่งภาควิชาฯ)

 4.บทคัดย่อสหกิจตามแบบที่ภาควิชาฯกำหนด (ส่งภาควิชาฯ)


 ขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารก่อนสอบสหกิจ 3/2559

รูปแบบปริญญานิพนธ์ที่ภาควิชาฯกำหนด

– ในการพิมพ์ส่วนจดหมายนำส่งรายงาน บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) และกิตติกรรมประกาศ  ให้ใส่เลขหน้าเป็นอักษรไทย คือ หน้าที่ ก, ข, ค, … แต่สำหรับสารบัญ สารบัญรูปและสารบัญตารางไม่ต้องใส่เลขหน้าและถ้าสารบัญ สารบัญรูปและสารบัญตาราง ไม่สามารถใส่ได้ในหนึ่งหน้าจะต้องมีการต่อไปยังหน้าที่สองหรือมากกว่า

– ในแต่ละหน้าจะต้องขึ้นต้นด้วย สารบัญ(ต่อ) หรือ สารบัญรูป(ต่อ) หรือ สารบัญตาราง(ต่อ) และ ใช้ Font Angsana NEW หรือ UPC ขนาด 18 pt ตัวธรรมดา ยกเว้นส่วนหัวของหน้า (เช่น สารบัญ กิตติกรรมประกาศ) ให้ใช้ font Angsana NEW หรือ UPC ขนาด 20 pt ตัวหนา

– ในการพิมพ์ตั้งแต่บทที่ 1 ถึง บทที่ 5 ชื่อบทในแต่ละบทให้ใช้ขนาด 20 pt ตัวหนา ส่วนหัวข้อในแต่ละบทให้ใช้ขนาด 18 pt หัวข้อย่อยแรกใช้ตัวหนาชิดซ้าย (เช่น 1.1 ) หัวข้อย่อยต่อมา ( เช่น 1.1.1 ) เว้นระยะห่าง 1 Tab จากซ้าย และเนื้อหา ใช้ Font Angsana NEW หรือ UPC ขนาด 16 pt ตัวธรรมดา

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดตัวอย่างเอกสารบรรณานุกรม

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดตัวอย่างประวัติผู้จัดทำ

– กำหนดการกั้นกระดาษด้านขวา บน ล่าง 2.54 ซม. และด้านซ้าย 3.17 ซม. (ยกเว้นปกหน้าให้กั้นหน้าทุกด้าน 3.17 ซม.)  ในการพิมพ์จะต้องกั้นหลังชิดขอบขวา ใส่หมายเลขหน้าทุกหน้าด้านบนกึ่งกลางหน้า ยกเว้นหน้าแรกของแต่ละบทไม่ต้องใส่เลขหน้า

– การใส่รูปหรือตาราง ให้วางกึ่งกลางหน้ากระดาษ รูปที่วางจะต้องมีความคมชัด สามารถอ่านตัวหนังสือหรือลายเส้นในรูปได้อย่างชัดเจน การแสดงหมายเลขของตารางจะอยู่กึ่งกลางด้านบนของตาราง ส่วนหมายเลขของรูปภาพจะอยู่กึ่งกลางด้านล่าง ลำดับของรูปและตารางจะต่อเนื่องตามบท เช่น รูปที่ 2.1 หมายถึงรูปที่ 1 ของบทที่ 2 และห้ามใช้คำว่า แสดง ในการระบุรูปหรือตาราง ส่วนการใส่คำว่าตารางที่… ให้ใส่ชิดขอบด้านซ้ายบนตาราง นอกจากนี้ยังให้ใช้ภาษาไทยในการอธิบายตลอดทั้งเล่ม โดยคำใดที่เป็นทับศัพท์ภาษาอังกฤษ ให้ใส่วงเล็บภาษาอังกฤษในคำแรกที่ปรากฏ