ข่าวกิจกรรม

อาจารย์และนักศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36 (EECON-36)ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2556 ที่โรงแรม เฟลิกซ์ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี  ซึ่งในการประชุมวิชาการครั้งนี้มีบทความวิจัยของอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยามได้ผ่านการพิจารณาจำนวน 2 บทความ ดังนี้

  1. บทความวิจัยเรื่อง Analysis of Soft-Switching Boost DC-DC Converter Using a Single Switch นำเสนอโดย ผศ.ดร.ยงยุทธ  นาราษฎร์
  2. บทความวิจัยเรื่อง Forecasting Peak Electricity Demand of Electricity Generating Authority of Thailand by Gaussian Process นำเสนอโดย ดร. ทัศนัย  พลอยสุวรรณ (อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)และนายธนวันต์   ยลพัธน์ (นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปี 4)
    คลิ๊กเพื่อดูข่าวกืจกรรมและงานวิจัยของภาควิชาฯ