ข่าวกิจกรรม

 เนื่องจากในวันพิธีไหว้ครู ของมหาวิทยาลัยสยาม วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 ได้มีการประกวดพานของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ โดยทางภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ได้จัดทาพานเพื่อเข้าร่วมในการประกวดครั้งนี้ด้วย และก็ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดพาน ประเภทพานสร้างสรรค์ “น้อมวันทา บูชาพระคุณครู” ขอแสดงความยินดีด้วย


คณาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเข้าร่วมในการประชุมวิชาการเครือข่ายด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 9 (EENET 2017) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2560 ณ  โรงแรมเคพีแกรนด์ อ.เมือง จ.จันทบุรี

  บทความเรื่อง “เทคนิคในการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงพิสัยขอบเขตจำกัดโดยการใช้กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงแบบขยาย ระยะทางร่วมกับตัวคูณลำดับเรขาคณิตเพื่อทำการแก้ปัญหากำไรติดลบ” โดย อ.โตมร สุนทรนภาได้รับเลือกเป็นบทความชมเชย ในสาขาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ


ผศ.ดร.ยงยุทธ นาราษฎร์ และ ผศ.วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ เข้าร่วมงานปฏิบัติการการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปฏิบัติการที่มีความเป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัยไทย

“Learning in Action:Sharing Best Practices in Active Learning among Thai Universities”

จัดโดย สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย(ควอท) ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์(สุขุมวิท 11) กทม.  วันที่ 31 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2559


 อาจารย์จักรกฤษณ์ จันทร์เขียว แสดงผลงาน “ระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูง” ในงานนิทรรศการวันการศึกษาเอกชน 2559 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนร่วมกับสมาคมการศึกษาเอกชน  วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ