ข่าวกิจกรรมพิเศษ

  บทความวิจัยเรื่อง “การออกแบบและสร้างเครื่องวิเคราะห์อิมพิแดนซ์โดยใช้วงจรรวมสำเร็จรูป” นำเสนอโดยอ.ปิติกันต์ รักราชการ ได้รับรางวัล บทความชมเชย สาขาระบบควบคุมและการวัด  ในการประชุมวิชาการเครือข่ายด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 8 (EENET 2016) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2559 ณ  โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ทแอนด์สปา หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

ผลงาน “ระบบรางรถไฟฟ้าความเร็วสูงแบบไฮบริด” ของอ.จักรกฤษณ์  จันทร์เขียว ได้รับรางวัล ชนะเลิศ (รางวัลที่ 1) ในการแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์โครงการ Innovation Technology 2015 จัดโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นายรณรงค์  ปัญญามีเสมอ
ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พ.ศ. 2557

บทความวิจัยเรื่อง “การขยายช่องว่างอากาศระหว่างตัวรถและรางเดินรถสำหรับรถไฟความเร็วสูงชนิดมอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้าเชิงเส้นด้านเดียวแบบขดลวดปฐม” นำเสนอโดยอ.จักรกฤษณ์  จันทร์เขียว และ  ผศ.ดร.อาทิตย์  โสตรโยม ได้รับรางวัล บทความดีเด่น สาขางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า  ในการประชุมวิชาการเครือข่ายด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 6 (EENET 2014) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2557 ณ มาริไทม์ ปาร์คแอนสปารีสอร์ท จังหวัดกระบี่