ประกาศการยื่นขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม(กว.)

ผู้ที่จบการศึกษาหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี  ที่เริ่มเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  2552 สามารถยื่นขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากสภาวิศวกรได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  โดยรายละเอียดขั้นตอนการยื่นขอสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของสภาวิศวกร  www.coe.or.th