ประกาศ

            ให้นักศึกษาที่จบการศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าในปีการศึกษา 2559 ทุกหลักสูคร เข้าไปกรอกแบบสอบถามในระบบออนไลน์ ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ในหัวข้อเรื่อง “ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต” ผ่านทางเว็บไซต์  www.employ.mua.go.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

(คลิกเพื่อกรอกแบบสอบถามได้ที่นี่)