ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

อาจารย์และนักศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36 (EECON-36)ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2556 ที่โรงแรม เฟลิกซ์ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี  ซึ่งในการประชุมวิชาการครั้งนี้มีบทความวิจัยของอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยามได้ผ่านการพิจารณาจำนวน 2 บทความ ดังนี้ บทความวิจัยเรื่อง Analysis of Soft-Switching Boost DC-DC Converter Using a Single Switch นำเสนอโดย ผศ.ดร.ยงยุทธ  นาราษฎร์ บทความวิจัยเรื่อง Forecasting Peak Electricity Demand of Electricity Generating Authority of Thailand by Gaussian Process นำเสนอโดย ดร. ทัศนัย  พลอยสุวรรณ (อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)และนายธนวันต์   ยลพัธน์ (นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปี […]

DETAIL

ข่าวกิจกรรม

 เนื่องจากในวันพิธีไหว้ครู ของมหาวิทยาลัยสยาม วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 ได้มีการประกวดพานของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ โดยทางภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ได้จัดทาพานเพื่อเข้าร่วมในการประกวดครั้งนี้ด้วย และก็ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดพาน ประเภทพานสร้างสรรค์ “น้อมวันทา บูชาพระคุณครู” ขอแสดงความยินดีด้วย คณาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเข้าร่วมในการประชุมวิชาการเครือข่ายด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 9 (EENET 2017) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2560 ณ  โรงแรมเคพีแกรนด์ อ.เมือง จ.จันทบุรี   บทความเรื่อง “เทคนิคในการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงพิสัยขอบเขตจำกัดโดยการใช้กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงแบบขยาย ระยะทางร่วมกับตัวคูณลำดับเรขาคณิตเพื่อทำการแก้ปัญหากำไรติดลบ” โดย อ.โตมร สุนทรนภาได้รับเลือกเป็นบทความชมเชย ในสาขาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ดร.ยงยุทธ นาราษฎร์ และ ผศ.วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ เข้าร่วมงานปฏิบัติการการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปฏิบัติการที่มีความเป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัยไทย “Learning in Action:Sharing Best Practices in […]

DETAIL

ประกาศการยื่นขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม(กว.)

ผู้ที่จบการศึกษาหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี  ที่เริ่มเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  2552 สามารถยื่นขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากสภาวิศวกรได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  โดยรายละเอียดขั้นตอนการยื่นขอสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของสภาวิศวกร  www.coe.or.th

DETAIL

ข่าวกิจกรรมพิเศษ

  บทความวิจัยเรื่อง “การออกแบบและสร้างเครื่องวิเคราะห์อิมพิแดนซ์โดยใช้วงจรรวมสำเร็จรูป” นำเสนอโดยอ.ปิติกันต์ รักราชการ ได้รับรางวัล บทความชมเชย สาขาระบบควบคุมและการวัด  ในการประชุมวิชาการเครือข่ายด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 8 (EENET 2016) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2559 ณ  โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ทแอนด์สปา หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ผลงาน “ระบบรางรถไฟฟ้าความเร็วสูงแบบไฮบริด” ของอ.จักรกฤษณ์  จันทร์เขียว ได้รับรางวัล ชนะเลิศ (รางวัลที่ 1) ในการแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์โครงการ Innovation Technology 2015 จัดโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นายรณรงค์  ปัญญามีเสมอ ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พ.ศ. 2557 บทความวิจัยเรื่อง “การขยายช่องว่างอากาศระหว่างตัวรถและรางเดินรถสำหรับรถไฟความเร็วสูงชนิดมอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้าเชิงเส้นด้านเดียวแบบขดลวดปฐม” นำเสนอโดยอ.จักรกฤษณ์  จันทร์เขียว และ  ผศ.ดร.อาทิตย์  โสตรโยม […]

DETAIL