ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (4 ปี)  มีคุณสมบัติดังนี้

  • ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวง
    ศึกษาธิการรับรองวิทยาฐานะหรือเทียบเท่า  สำหรับผู้ที่จบการศึกษาหลักสูตร ปวส. หรือเทียบเท่าที่สมัครเข้า
    ศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  จะได้รับการยกเว้นบางรายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรและ
    ใช้เวลาในการศึกษาต่อประมาณ 3 ปี

ผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี)  มีคุณสมบัติดังนี้

  • ต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

การยื่นขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม(กว.)

ผู้ที่จบการศึกษาหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี  ที่เริ่มเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  2552 สามารถยื่นขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากสภาวิศวกรได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  โดยรายละเอียดขั้นตอนการยื่นขอสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของสภาวิศวกร  www.coe.or.th