วิศวกรรมศาสตร์

ข่าวกิจกรรม

 เนื่องจากในวันพิธีไหว้ครู ของมหาวิทยาลัยสยาม วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 ได้มีการประกวดพานของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ โดยทางภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ได้จัดทาพานเพื่อเข้าร่วมในการประกวดครั้งนี้ด้วย และก็ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดพาน ประเภทพานสร้างสรรค์ “น้อมวันทา บูชาพระคุณครู” ขอแสดงความยินดีด้วย คณาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเข้าร่วมในการประชุมวิชาการเครือข่ายด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 9 (EENET 2017) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2560 ณ  โรงแรมเคพีแกรนด์ อ.เมือง จ.จันทบุรี   บทความเรื่อง “เทคนิคในการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงพิสัยขอบเขตจำกัดโดยการใช้กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงแบบขยาย ระยะทางร่วมกับตัวคูณลำดับเรขาคณิตเพื่อทำการแก้ปัญหากำไรติดลบ” โดย อ.โตมร สุนทรนภาได้รับเลือกเป็นบทความชมเชย ในสาขาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ดร.ยงยุทธ นาราษฎร์ และ ผศ.วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ เข้าร่วมงานปฏิบัติการการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปฏิบัติการที่มีความเป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัยไทย “Learning in Action:Sharing Best Practices in […]

DETAIL

ประกาศการยื่นขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม(กว.)

ผู้ที่จบการศึกษาหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี  ที่เริ่มเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  2552 สามารถยื่นขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากสภาวิศวกรได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  โดยรายละเอียดขั้นตอนการยื่นขอสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของสภาวิศวกร  www.coe.or.th

DETAIL

ข่าวกิจกรรมพิเศษ

  บทความวิจัยเรื่อง “การออกแบบและสร้างเครื่องวิเคราะห์อิมพิแดนซ์โดยใช้วงจรรวมสำเร็จรูป” นำเสนอโดยอ.ปิติกันต์ รักราชการ ได้รับรางวัล บทความชมเชย สาขาระบบควบคุมและการวัด  ในการประชุมวิชาการเครือข่ายด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 8 (EENET 2016) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2559 ณ  โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ทแอนด์สปา หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ผลงาน “ระบบรางรถไฟฟ้าความเร็วสูงแบบไฮบริด” ของอ.จักรกฤษณ์  จันทร์เขียว ได้รับรางวัล ชนะเลิศ (รางวัลที่ 1) ในการแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์โครงการ Innovation Technology 2015 จัดโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นายรณรงค์  ปัญญามีเสมอ ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พ.ศ. 2557 บทความวิจัยเรื่อง “การขยายช่องว่างอากาศระหว่างตัวรถและรางเดินรถสำหรับรถไฟความเร็วสูงชนิดมอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้าเชิงเส้นด้านเดียวแบบขดลวดปฐม” นำเสนอโดยอ.จักรกฤษณ์  จันทร์เขียว และ  ผศ.ดร.อาทิตย์  โสตรโยม […]

DETAIL